Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Husumvold Sogns Menighedsråd

Menighedsrådsformand: Lars Bo Hansen
E-mail: 7070@sogn.dk

Næstformand: Pia Berger Hernvig

Kirkeværge: Niels Hansen

Kontaktperson: Pia Berger Hernvig

Kasserer: Tobias Marinus Søgaard Jensen

Gitte Packness

Hans Victor Munck-Westh

Inger Jensen

Evy Carstens

Sognepræster: Stig Boel, Line Bjørn Hansen og Frederik Teglberg Damm


Læs seneste mødereferat her

 

Til stede: Lars Bo Hansen, Frederik Teglberg Damm, Line Bjørn Hansen, Stig Boel, Inger Jensen, Pia Berger Hernvig, Tobias Marinus Søgård Jensen, Gitte Packness, Evy Carstens, Torben Gamst Jensen (ref.).
 
Afbud fra: Niels Hansen, Hans Victor Munck-Westh.1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet af 23.3.2021


Gitte præciserede med henvisning til seneste referats pkt. 5, at det var fællesskab i MR, hun savnede – ikke oplysninger. Herefter blev referatet godkendt.

3. Udvidelse/ombygning af Husumvold Kirke

Lars Bo orienterede om den seneste udvikling i projektet. Vurderingen var, at projektet kunne gå i udbud i løbet af kort tid.
 

4. Opfølgning fra tidligere møder/beslutninger

Den nye budgetmodel for provstiet var vedtaget. Det vil betyde en forøgelse af bevillingen til drift i Husumvold Kirke i budgettet for 2022.

5. Indsatsområde frivillige

Gitte, Line og Stig vil holde møde om udvikling af det frivillige arbejde. Allerførst skal findes frivillige til udskænkning af kaffe om søndagen og ved fredagsmøderne. Der var en opfordring til alle MR’s medlemmer om at spørge i omgangskredsen, om ikke nogen kunne have lyst til at give en hånd med i det frivillige arbejde.

6. Arbejdet i menighedsrådet

Lars Bo foreslog et seminar med deltagelse af både MR og personale. MR bifaldt forslaget og besluttede at lægge seminaret søndag den 5. september kl. 11.00 med opfølgning på en senere dato. Gitte, Line, Frederik, Stig og ønskeligt en fra personalegruppen vil stå for planlægningen af seminaret.
For Gitte var det vigtigt, at man i MR kom til at kende hinanden så godt, at man kunne tale afslappet om stort og småt, når man mødtes.


7. Lukket punkt
 
8. Kommende arrangementer

Der var et forslag fra Tingbjerg Kirke om at holde fælles gudstjeneste pinsedag. MR var helt indforstået med dette, og det måtte gerne være med deltagelse af en messingblæser både denne dag og 2. pinsedag, hvis det kunne arrangeres.
Bystævneparken havde meddelt, at der nu igen var åbent for afholdelse af plejehjemsgudstjenester.
En messingblæserkvintet havde forespurgt, om de måtte øve i kirkerummet, og tilbød i den forbindelse et samarbejde med kirken ved gudstjenester eller arrangementer i øvrigt. MR tager stilling til dette på næste møde.

Evy gjorde opmærksom på, at der færdigbygges 360 nye boliger på Kobbelvænget i slutningen af 2022, heraf en del ungdomsboliger. Kirken bør gøre opmærksom på sig selv i den anledning.

9. Evaluering af arrangementer siden sidst

Christina er begyndt med børnekorene udendørs, og det har fungeret fint.
Når det har været forsøgt at festliggøre arrangementer i kirken med spisning, er det foregået som take away, og det er blevet taget godt imod af de deltagende.
Spaghettigudstjenesterne er godt i gang igen. Den seneste var fuldt booket.
Også til påskens gudstjenester har alle pladser været optaget.

10. Meddelelser

Fra formanden: Offentlige hjemmesider skal følge webtilgængelighedsloven, så de kan læses af personer med synsnedsættelse og andre fysiske handicap. Der skal i den forbindelse ske ændringer på hjemmesiden, og der skal udfærdiges en erklæring om, i hvilken grad man på hjemmesiden imødekommer dette krav.
Fra præsterne: Frederik takkede MR for opmærksomheden i anledning af hans runde fødselsdag.
Fra kontaktpersonen: Mette havde bedt om tjenestefri i forbindelse med et kompetenceudviklingskursus. MR stillede sig velvilligt over for dette.
Fra aktivitetsudvalget: Planen for efteråret er lagt. Som noget nyt holdes fem mindfulness-gudstjenester i løbet af efteråret på torsdage kl. 17.00. Udvalgets samlede plan for efteråret udsendes sammen med dette referat.


11. Eventuelt

Punkter til dagsordenen sendes til Lars Bo helst mindst 10 dage før det MR-møde, hvor de ønskes behandlet.

Mødet sluttede kl. 19.30.


Arkiv over mødereferater

Klik videre til tidligere mødereferater HER.

Menighedsrådsmøder

Der er ingen begivenheder.